Algemene voorwaarden

Ingangsdatum: 1 september 2018

Site gedekt: https://www.finfunmermaid.com/

DE OVEREENKOMST: Het gebruik van deze website en de diensten op deze website die worden aangeboden door Blue Spring Partners, LLC (hierna "Bedrijf" genoemd) zijn onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden (hierna de "Overeenkomst"), alle onderdelen en sub- waarvan delen hier specifiek door verwijzing zijn opgenomen. Deze Overeenkomst is van toepassing op het gebruik van alle pagina's op deze website (hierna gezamenlijk "Website" genoemd) en alle diensten die door of op deze Website worden aangeboden ("Diensten").

1. DEFINITIES
De partijen waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen, worden als volgt gedefinieerd:
a) Bedrijf, ons, wij: Het bedrijf, als maker, exploitant en uitgever van de website, stelt de website en bepaalde diensten daarop beschikbaar voor gebruikers. Blue Spring Partners, LLC, Bedrijf, Ons, Wij, Onze, Onze en andere voornaamwoorden in de eerste persoon verwijzen naar het Bedrijf, evenals naar alle werknemers en gelieerde ondernemingen van het Bedrijf.
b) U, de Gebruiker, de Klant: Naar u, als gebruiker van de Website, wordt in deze Overeenkomst verwezen met voornaamwoorden in de tweede persoon, zoals U, Uw, De uwe, of als Gebruiker of Klant.
c) Partijen: Gezamenlijk worden de partijen bij deze Overeenkomst (het Bedrijf en u) Partijen genoemd.

2) TOESTEMMING EN AANVAARDING
Door de Website te gebruiken, garandeert u dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en beoordeeld en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Als u er niet mee instemt gebonden te zijn aan deze overeenkomst, verlaat u dan onmiddellijk de website. Het Bedrijf stemt er alleen mee in om u gebruik te maken van deze Website en Diensten als u instemt met deze Overeenkomst.

3) LEEFTIJDSBEPERKING
U moet ten minste 18 (achttien) jaar oud zijn om deze website of de hierin opgenomen diensten te kunnen gebruiken. Door deze website te gebruiken, verklaart en garandeert u dat u ten minste 18 jaar oud bent en juridisch akkoord kunt gaan met deze overeenkomst. Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een verkeerde voorstelling van uw leeftijd.

4) licentie om de website te gebruiken
Het Bedrijf kan u bepaalde informatie verstrekken als gevolg van uw gebruik van de Website of Diensten. Dergelijke informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, documentatie, gegevens of informatie ontwikkeld door het Bedrijf, en ander materiaal dat kan helpen bij uw gebruik van de Website of Diensten ("Bedrijfsmateriaal"). Met inachtneming van deze Overeenkomst verleent het Bedrijf u een niet-exclusieve, beperkte, niet-overdraagbare en herroepbare licentie om de Bedrijfsmaterialen uitsluitend te gebruiken in verband met Uw gebruik van de Website en Diensten. De Bedrijfsmaterialen mogen niet voor enig ander doel worden gebruikt, en deze licentie eindigt zodra u stopt met het gebruik van de Website of Diensten of bij de beëindiging van deze Overeenkomst.

5) INTELLECTUEEL EIGENDOM
U stemt ermee in dat de Website en alle door het Bedrijf geleverde Diensten eigendom zijn van het Bedrijf, inclusief alle auteursrechten, handelsmerken, handelsgeheimen, patenten en andere intellectuele eigendommen ("Bedrijfs-IE"). U stemt ermee in dat het Bedrijf alle rechten, titels en belangen in en op de IE van het Bedrijf bezit en dat u de IE van het Bedrijf niet zult gebruiken voor onwettige of inbreukmakende doeleinden. U gaat ermee akkoord de bedrijfs-IP op geen enkele manier te reproduceren of distribueren, inclusief elektronisch of via registratie van nieuwe handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of Uniform Resource Locators (URL's), zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf.
a) Om de website en diensten voor u beschikbaar te maken, verleent u het bedrijf hierbij een royaltyvrije, niet-exclusieve, wereldwijde licentie voor het kopiëren, weergeven, gebruiken, uitzenden, verzenden en maken van afgeleide werken van de inhoud die u publiceert, uploaden of anderszins beschikbaar maken op de Website ("Uw inhoud"). Het Bedrijf claimt geen verdere eigendomsrechten op Uw Inhoud.
b) Als u van mening bent dat een van uw intellectuele eigendomsrechten is geschonden of anderszins is geschonden door het plaatsen van informatie of media door een andere van onze gebruikers, neem dan contact met ons op en laat het ons weten.

6) GEBRUIKERSVERPLICHTINGEN
Als gebruiker van de website of diensten kan u worden gevraagd om u bij ons te registreren. Wanneer u dit doet, kiest u een gebruikers-ID, dit kan uw e-mailadres of een andere term zijn, evenals een wachtwoord. U kunt ook persoonlijke informatie verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot uw naam. U bent verantwoordelijk voor het waarborgen van de juistheid van deze informatie. Deze identificerende informatie stelt u in staat de website en diensten te gebruiken. U mag dergelijke identificerende informatie niet delen met derden, en als u ontdekt dat uw identificerende informatie in gevaar is gebracht, gaat u ermee akkoord ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Een e-mailmelding is voldoende. U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid en beveiliging van uw identificerende informatie en om ons op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in uw identificerende informatie. Het verstrekken van valse of onnauwkeurige informatie, of het gebruik van de Website of Diensten om fraude of onwettige activiteiten te bevorderen, is een reden voor onmiddellijke beëindiging van deze Overeenkomst.

7) AANVAARDBAAR GEBRUIK
U stemt ermee in de Website of Diensten niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of voor enig doel dat krachtens deze clausule verboden is. U stemt ermee in de Website of Diensten niet te gebruiken op een manier die schade zou kunnen toebrengen aan de Website, Diensten of algemene zaken van het Bedrijf.
a) U stemt er verder mee in de Website of Diensten niet te gebruiken:
I) Om anderen lastig te vallen, te misbruiken of te bedreigen of op andere wijze iemands wettelijke rechten te schenden;
II) Om intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf of een derde partij te schenden;
III) Om computervirussen of andere software te uploaden of anderszins te verspreiden die het eigendom van iemand anders kunnen beschadigen;
IV) Om fraude te plegen;
V) Om deel te nemen aan of het creëren van onwettig gokken, sweepstakes of piramidespelen;
VI) Om obsceen of lasterlijk materiaal te publiceren of te verspreiden;
VII) Het publiceren of verspreiden van materiaal dat aanzet tot geweld, haat of discriminatie jegens welke groep dan ook;
VIII) Om onrechtmatig informatie over anderen te verzamelen.

8) PRIVACYINFORMATIE
Door uw gebruik van de website en diensten kunt u ons bepaalde informatie verstrekken. Door gebruik te maken van de website of de diensten geeft u het bedrijf toestemming om uw gegevens te gebruiken in de Verenigde Staten en elk ander land waar wij actief zijn.
a) Informatie die we kunnen verzamelen of ontvangen: Wanneer u zich registreert voor een account, verstrekt u ons een geldig e-mailadres en kunt u ons aanvullende informatie verstrekken, zoals uw naam of factuurgegevens. Afhankelijk van hoe u onze website of diensten gebruikt, kunnen we ook informatie ontvangen van externe applicaties die u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website, of kunnen we informatie ontvangen via verschillende webtechnologieën, zoals cookies, logbestanden, clear gifs, webbakens of andere. .
b) Hoe wij informatie gebruiken: Wij gebruiken de van u verzamelde informatie om uw voortdurende goede ervaring op onze website te garanderen, ook via e-mailcommunicatie. We kunnen ook bepaalde aspecten van de ontvangen passieve informatie volgen om onze marketing en analyses te verbeteren, en hiervoor kunnen we samenwerken met externe leveranciers.
c) Hoe u uw informatie kunt beschermen: Als u onze toegang tot passieve informatie die wij ontvangen door het gebruik van verschillende technologieën wilt uitschakelen, kunt u ervoor kiezen om cookies in uw webbrowser uit te schakelen.

9) verkoop van goederen/diensten
Het Bedrijf kan goederen of diensten verkopen of derden toestaan ​​goederen of diensten op de Website te verkopen. Het bedrijf verbindt zich ertoe om zo nauwkeurig mogelijk te zijn met alle informatie over de goederen en diensten, inclusief productbeschrijvingen en afbeeldingen. Het Bedrijf garandeert echter niet de juistheid of betrouwbaarheid van productinformatie, en u erkent en gaat ermee akkoord dat u dergelijke producten op eigen risico koopt.

10) verzend-/leverings-/retourbeleid
U stemt ermee in de betaling te garanderen voor alle artikelen die u bij ons koopt, en u erkent en bevestigt dat prijzen onderhevig zijn aan verandering. Wanneer u een fysiek goed koopt, gaat u ermee akkoord ons een geldig e-mailadres en verzendadres te verstrekken, evenals geldige factuurgegevens. Wij behouden ons het recht voor om een ​​bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren, inclusief fouten of weglatingen in de informatie die u ons verstrekt. Als wij dit doen nadat de betaling is verwerkt, zullen wij het bedrag van de aankoopprijs aan u terugbetalen. We kunnen u ook om aanvullende informatie vragen voordat we een verkoop bevestigen, en we behouden ons het recht voor om aanvullende beperkingen op te leggen aan de verkoop van een van onze producten. U stemt ermee in de betaling te garanderen voor alle artikelen die u bij ons koopt, en u erkent en bevestigt dat prijzen onderhevig zijn aan verandering. Voor de verkoop van fysieke producten kunnen wij een pre-autorisatie uitvoeren op uw creditcard of betaalkaart op het moment dat u de bestelling plaatst, of kunnen wij eenvoudigweg het bedrag van uw kaart afschrijven tijdens verzending. U stemt ermee in om uw betaalmethode te controleren. Verzendkosten en -data kunnen vanwege onvoorziene omstandigheden afwijken van de kosten en data die u worden opgegeven. Voor eventuele vragen, zorgen of geschillen stemt u ermee in tijdig contact met ons op te nemen via het volgende: customercare@finfun.com.

Als u niet tevreden bent met iets dat u op onze website hebt gekocht, kunt u het volgende doen:
Zie onze bestel- en retourpagina: https://www.finfunmermaid.com/orders-returns.

11) reverse-engineering en beveiliging
U gaat ermee akkoord geen van de volgende acties te ondernemen:
a) Code of software van of op de Website of Diensten reverse-engineeren, of proberen deze te reverse-engineeren of demonteren;
b) De veiligheid van de Website of Diensten schenden door ongeoorloofde toegang, omzeiling van encryptie of andere beveiligingshulpmiddelen, datamining of interferentie met een host, gebruiker of netwerk.

12) GEGEVENSVERLIES
Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de veiligheid van uw account of inhoud. U gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de website of diensten op eigen risico is.

13) VRIJWARING
U stemt ermee in het Bedrijf en al zijn dochterondernemingen (indien van toepassing) te verdedigen en schadeloos te stellen en ons te vrijwaren tegen alle juridische claims en eisen, inclusief redelijke advocatenhonoraria, die kunnen voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik of misbruik van de Website of Services, uw schending van deze Overeenkomst of uw gedrag of acties. U stemt ermee in dat het Bedrijf zijn eigen juridisch adviseur kan selecteren en kan deelnemen aan zijn eigen verdediging, als het Bedrijf dat wenst.

14) SPAMBELEID
Het is ten strengste verboden om de Website of een van de Diensten van het Bedrijf te gebruiken voor illegale spamactiviteiten, inclusief het verzamelen van e-mailadressen en persoonlijke informatie van anderen of het verzenden van massale commerciële e-mails.

15) sms/mms-programma
Plicht om op de hoogte te stellen en schadeloos te stellen: Als u op enig moment van plan bent te stoppen met het gebruik van het mobiele telefoonnummer dat is gebruikt om u op het Programma te abonneren, inclusief het opzeggen van uw serviceplan of het verkopen of overdragen van het telefoonnummer aan een andere partij, gaat u ermee akkoord dat u dat zult doen voltooi het hierboven beschreven proces voor het afmelden van gebruikers voordat u uw gebruik van het mobiele telefoonnummer beëindigt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat uw toestemming om dit te doen een wezenlijk onderdeel is van deze algemene voorwaarden. U stemt er verder mee in dat, als u het gebruik van uw mobiele telefoonnummer beëindigt zonder Ons op de hoogte te stellen van een dergelijke wijziging, u ermee instemt dat u verantwoordelijk bent voor alle kosten (inclusief honoraria van advocaten) en aansprakelijkheden die door Ons of enige partij die daarbij helpt, opgelopen worden. de bezorging van de mobiele berichten, als gevolg van claims ingediend door perso(o)n(en) aan wie later dat mobiele telefoonnummer wordt toegewezen. Deze plicht en overeenkomst blijven van kracht na elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze programma's.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ONS VRIJWAARTS, VERDEDIGT EN SCHADELOOS ZULT VRIJHOUDEN VAN ELKE CLAIM OF AANSPRAKELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT UW NALAT U ONS OP DE HOOGTE HEEFT GEBRACHT VAN EEN WIJZIGING IN DE GEGEVENS DIE U HEBT VERSTREKT, MET INBEGRIP VAN ELKE CLAIM OF AANSPRAKELIJKHEID ONDER DE TELEFOON CONSUMER PROTECTION ACT, 47 USC § 227, e.v., OF SOORTGELIJKE STAATS- EN FEDERALE WETTEN, EN ALLE DAARONDER AFGEGEVEN REGELS DIE VOORTVLOEIEN UIT DE POGING VAN ONS OM CONTACT MET U OP TE NEMEN OP HET MOBIELE TELEFOONNUMMER DAT U HEBT OPGEGEVEN.

Programmabeschrijving: Zonder de reikwijdte van het Programma te beperken, kunnen gebruikers die zich aanmelden voor het Programma berichten verwachten over de marketing en verkoop van Fin Fun-producten.

Kosten en frequentie: er kunnen bericht- en datatarieven van toepassing zijn. Het Programma omvat terugkerende mobiele berichten, en er kunnen periodiek aanvullende mobiele berichten worden verzonden op basis van uw interactie met ons.

Ondersteuningsinstructies: Voor ondersteuning met betrekking tot het Programma kunt u “HELP” sms'en naar het nummer waarvan u berichten heeft ontvangen of een e-mail sturen naar customercare@finfun.com. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit e-mailadres geen acceptabele manier is om u af te melden voor het programma. Opt-outs moeten worden ingediend in overeenstemming met de hierboven uiteengezette procedures.

MMS-openbaarmaking: het programma verzendt SMS-TM's (beëindigingsberichten) als uw mobiele apparaat geen MMS-berichten ondersteunt.

Onze garantiedisclaimer: Het programma wordt aangeboden op een 'as-is'-basis en is mogelijk niet altijd in alle gebieden beschikbaar en blijft mogelijk niet werken in het geval van product-, software-, dekkings- of andere wijzigingen die door uw draadloze netwerk worden aangebracht. vervoerder. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of storingen bij de ontvangst van mobiele berichten die verband houden met dit Programma. De bezorging van mobiele berichten is afhankelijk van de effectieve verzending door uw draadloze serviceprovider/netwerkoperator en valt buiten onze controle.

Vereisten voor deelnemers: U moet zelf over een draadloos apparaat beschikken dat in twee richtingen berichten kan versturen, een deelnemende draadloze provider gebruiken en een abonnee zijn van een draadloze dienst met een sms-dienst. Niet alle aanbieders van mobiele telefonie bieden de noodzakelijke service om deel te nemen. Controleer de mogelijkheden van uw telefoon voor specifieke sms-instructies.

Leeftijdsbeperking: U mag geen gebruik maken van of deelnemen aan het Platform als u jonger bent dan dertien (13) jaar. Als u het Platform gebruikt of ermee bezig bent en tussen de dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent, moet u hiervoor toestemming hebben van uw ouders of wettelijke voogd. Door het Platform te gebruiken of er mee bezig te zijn, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u niet jonger bent dan dertien (13) jaar, tussen dertien (13) en achttien (18) jaar oud bent en toestemming heeft van uw ouders of wettelijke voogd om het Platform te gebruiken of betrokken zijn bij het Platform, of in uw rechtsgebied volwassen zijn. Door het Platform te gebruiken of er deel van uit te maken, erkent u en gaat u ermee akkoord dat u volgens de toepasselijke wetgeving van uw rechtsgebied toestemming hebt om het Platform te gebruiken en/of er mee bezig te zijn.

Verboden inhoud: U erkent en gaat ermee akkoord geen verboden inhoud via het Platform te verzenden. Verboden inhoud omvat:

  • Elke frauduleuze, lasterlijke, lasterlijke, schandalige, bedreigende, intimiderende of stalkingactiviteit; 
  • Aanstootgevende inhoud, waaronder godslastering, obsceniteit, wellust, geweld, onverdraagzaamheid, haat en discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
  • Illegale computerprogramma's, virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke code; 
  • Elk product, dienst of promotie die onwettig is wanneer een dergelijk product, dienst of promotie daarvan wordt ontvangen; 
  • Alle inhoud die persoonlijke gezondheidsinformatie impliceert en/of ernaar verwijst die wordt beschermd door de Health Insurance Portability and Accountability Act (“HIPAA”) of de Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act (“HITEC” Act); En 
  • Alle andere inhoud die verboden is door de toepasselijke wetgeving in het rechtsgebied van waaruit het bericht wordt verzonden. 

Geschillenbeslechting: In het geval dat er een geschil, claim of controverse bestaat tussen u en ons, of tussen u en Blue Spring Partners LLC d/b/a Fin Fun of een andere externe dienstverlener die namens ons handelt om de mobiele berichten binnen de reikwijdte van het Programma, voortvloeiend uit of verband houdend met federale of staatswettelijke claims, common law-claims, deze Overeenkomst, of de schending, beëindiging, handhaving, interpretatie of geldigheid daarvan, inclusief de bepaling van de reikwijdte of toepasbaarheid van deze overeenkomst tot arbitrage, zal een dergelijk geschil, claim of controverse voor zover toegestaan ​​door de wet, plaatsvinden.

De partijen komen overeen het geschil te onderwerpen aan bindende arbitrage in overeenstemming met de Commercial Arbitration Rules van de American Arbitration Association (“AAA”) die op dat moment van kracht zijn. Tenzij hierin anders bepaald, zal de arbiter de materiële wetten toepassen van het federale gerechtelijke circuit waar de hoofdvestiging van [BEDRIJFSNAAM] zich bevindt, zonder rekening te houden met de conflicterende wettelijke regels. Binnen tien (10) kalenderdagen nadat de vordering tot arbitrage aan een partij is betekend, moeten de partijen gezamenlijk een arbiter selecteren met ten minste vijf jaar ervaring in die hoedanigheid en die kennis en ervaring heeft met het onderwerp van het geschil. Als de partijen het niet binnen tien (10) kalenderdagen eens worden over een arbiter, kan een partij de AAA verzoeken een arbiter te benoemen, die aan dezelfde ervaringseis moet voldoen. In geval van een geschil zal de arbiter beslissen over de afdwingbaarheid en interpretatie van deze arbitrageovereenkomst in overeenstemming met de Federal Arbitration Act (“FAA”). De partijen komen ook overeen dat de regels van de AAA inzake noodmaatregelen voor bescherming van toepassing zullen zijn in plaats van het verzoeken van een voorlopige voorziening bij een rechtbank. De beslissing van de arbiter is definitief en bindend, en geen enkele partij heeft het recht om in beroep te gaan, met uitzondering van de rechten waarin is voorzien in sectie 10 van de FAA. Elke partij draagt ​​zijn deel van de honoraria die zijn betaald voor de arbiter en de administratie van de arbitrage; de arbiter heeft echter de bevoegdheid om één partij te gelasten de vergoedingen geheel of gedeeltelijk te betalen, als onderdeel van een goed gemotiveerde beslissing. De partijen komen overeen dat de arbiter alleen de bevoegdheid heeft om advocatenhonoraria toe te kennen voor zover uitdrukkelijk toegestaan ​​door de wet of het contract. De arbiter heeft geen bevoegdheid om punitieve schadevergoeding toe te kennen en elke partij doet hierbij afstand van elk recht om punitieve schadevergoeding te vorderen of terug te vorderen met betrekking tot enig geschil dat door arbitrage wordt opgelost. De partijen komen overeen om uitsluitend op individuele basis te arbitreren, en deze overeenkomst staat geen groepsarbitrage toe, noch claims die als eiser of groepslid worden ingediend in een collectieve of representatieve arbitrageprocedure. Behalve zoals vereist door de wet, mag noch een partij, noch de arbiter het bestaan, de inhoud of de resultaten van enige arbitrage openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen, tenzij om een ​​wettelijk recht te beschermen of na te streven. Als een voorwaarde of bepaling van deze Sectie ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is in welk rechtsgebied dan ook, zal deze ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere voorwaarde of bepaling van deze Sectie, noch een dergelijke voorwaarde of bepaling in een ander rechtsgebied ongeldig maken of niet-afdwingbaar maken. . Indien om welke reden dan ook een geschil voor de rechter wordt gebracht in plaats van via arbitrage, doen de partijen hierbij afstand van elk recht op juryrechtspraak. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na elke annulering of beëindiging van uw overeenkomst om deel te nemen aan een van onze programma's.

16) links en inhoud van derden
Het bedrijf kan af en toe links naar websites van derden of andere diensten plaatsen. U stemt ermee in dat het Bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor verlies of schade veroorzaakt als gevolg van uw gebruik van diensten van derden waarnaar op onze website is gelinkt.

17) WIJZIGING & VARIATIE
Het Bedrijf kan van tijd tot tijd en op elk moment zonder kennisgeving aan u deze Overeenkomst wijzigen. U gaat ermee akkoord dat het Bedrijf het recht heeft om deze Overeenkomst te wijzigen of alles wat hierin is opgenomen te herzien. U gaat er verder mee akkoord dat alle wijzigingen aan deze Overeenkomst volledig van kracht zijn onmiddellijk na plaatsing op de Website en dat wijzigingen of variaties elke eerdere versie van deze Overeenkomst zullen vervangen, tenzij er specifiek naar eerdere versies wordt verwezen of deze zijn opgenomen in de laatste wijziging of variatie. van deze overeenkomst.
a) Voor zover enig onderdeel of subonderdeel van deze Overeenkomst door een rechtbank ineffectief of ongeldig wordt verklaard, stemt u ermee in dat de voorgaande, effectieve versie van deze Overeenkomst in de ruimste zin als afdwingbaar en geldig wordt beschouwd.
b) U stemt ermee in deze Overeenkomst routinematig te controleren en de Ingangsdatum bovenaan deze Overeenkomst te raadplegen om wijzigingen of variaties op te merken. U gaat er verder mee akkoord om uw cachegeheugen te wissen wanneer u dit doet, om te voorkomen dat u toegang krijgt tot een eerdere versie van deze Overeenkomst. U stemt ermee in dat uw voortgezette gebruik van de website na eventuele wijzigingen in deze overeenkomst een uiting is van uw voortdurende instemming met deze overeenkomst.
c) In het geval dat u nalaat eventuele wijzigingen of variaties op deze overeenkomst te controleren, stemt u ermee in dat een dergelijk verzuim zal worden beschouwd als een bevestiging van afstand van uw recht om de gewijzigde overeenkomst te herzien.

18) VOLLEDIGE OVEREENKOMST
Deze Overeenkomst vormt de volledige afspraak tussen de Partijen met betrekking tot elk gebruik van deze Website. Deze Overeenkomst vervangt en vervangt alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten of afspraken, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het gebruik van deze Website.

19) SERVICEONDERBREKINGEN
Het kan zijn dat het Bedrijf uw toegang tot de Website moet onderbreken om op geplande of ongeplande basis onderhouds- of nooddiensten uit te voeren. U stemt ermee in dat uw toegang tot de website om welke reden dan ook kan worden beïnvloed door onverwachte of ongeplande downtime, maar dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor enige schade of verlies veroorzaakt als gevolg van dergelijke downtime.

20) looptijd, beëindiging en opschorting
Het Bedrijf kan deze Overeenkomst met u op elk moment en om welke reden dan ook beëindigen, met of zonder reden. Het Bedrijf behoudt zich specifiek het recht voor om deze Overeenkomst te beëindigen als u een van de hierin uiteengezette voorwaarden schendt, inclusief, maar niet beperkt tot, het schenden van de intellectuele eigendomsrechten van het Bedrijf of een derde partij, het niet naleven van toepasselijke wetten of andere wettelijke verplichtingen. en/of het publiceren of verspreiden van illegaal materiaal. Als u zich voor een account bij ons heeft geregistreerd, kunt u deze overeenkomst ook op elk gewenst moment beëindigen door contact met ons op te nemen en om beëindiging te verzoeken. Bij de beëindiging van deze Overeenkomst blijven alle bepalingen waarvan verwacht mag worden dat zij de beëindiging zullen overleven, volledig van kracht.

21) GEEN GARANTIES
U stemt ermee in dat uw gebruik van de website en diensten op uw eigen risico is en dat alle door ons geleverde diensten op een "as is"-basis zijn. Het Bedrijf wijst hierbij uitdrukkelijk alle expliciete of impliciete garanties van welke aard dan ook af, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garantie van geschiktheid voor een bepaald doel en de impliciete garantie van verkoopbaarheid. Het Bedrijf geeft geen garanties dat de Website of Diensten aan uw behoeften zullen voldoen of dat de Website of Diensten ononderbroken, foutloos of veilig zullen zijn. Het Bedrijf geeft ook geen garanties met betrekking tot de betrouwbaarheid of nauwkeurigheid van enige informatie op de Website of verkregen via de Diensten. U gaat ermee akkoord dat eventuele schade die u kan overkomen via uw computersysteem of als gevolg van het verlies van uw gegevens door uw gebruik van de website of diensten uitsluitend uw verantwoordelijkheid is en dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor dergelijke schade of verlies. .

22) beperking van aansprakelijkheid
Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele schade die u kan overkomen als gevolg van uw gebruik van de Website of Diensten, voor zover toegestaan ​​door de wet. De maximale aansprakelijkheid van het Bedrijf die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst is beperkt tot honderd (€ 115,99) Amerikaanse dollars of het bedrag dat u in de afgelopen zes (6) maanden aan het Bedrijf hebt betaald. Deze sectie is van toepassing op alle claims van u, inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst of inkomsten, gevolgschade of punitieve schade, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid, fraude of onrechtmatige daden van welke aard dan ook.

23) ALGEMENE BEPALINGEN:
a) TAAL: Alle communicatie of kennisgevingen gedaan op grond van deze Overeenkomst zullen in de Engelse taal zijn.
b) JURISDICTIE, PLAATS EN RECHTSKEUZE: Door uw gebruik van de Website of Diensten gaat u ermee akkoord dat de wetten van de staat Idaho van toepassing zijn op alle kwesties of geschillen die betrekking hebben op of voortvloeien uit deze Overeenkomst, evenals op elk geschil over welke aard dan ook die tussen u en het bedrijf kan ontstaan, met uitzondering van de conflicterende wettelijke bepalingen. In het geval dat er een rechtszaak wordt gestart die specifiek is toegestaan ​​onder deze Overeenkomst, komen de partijen overeen zich te onderwerpen aan de persoonlijke jurisdictie van de staats- en federale rechtbanken van de volgende provincie: Verenigde Staten, Idaho. De partijen zijn het erover eens dat deze bepaling van het recht, de locatie en de jurisdictie niet permissief is, maar eerder verplicht van aard. U doet hierbij afstand van het recht op bezwaar tegen de locatie, inclusief het beweren van de doctrine van forum non conveniens of soortgelijke doctrine.
c) ARBITRAGE: In geval van een geschil tussen de Partijen met betrekking tot of voortvloeiend uit deze Overeenkomst, zullen de Partijen eerst proberen het geschil persoonlijk en te goeder trouw op te lossen. Indien deze persoonlijke oplossingspogingen mislukken, zullen Partijen het geschil vervolgens onderwerpen aan bindende arbitrage. De arbitrage zal plaatsvinden in de volgende provincie: Verenigde Staten. De arbitrage zal worden uitgevoerd door één enkele arbiter, en deze arbiter zal niet de bevoegdheid hebben om partijen toe te voegen, de bepalingen van deze overeenkomst te wijzigen, schadevergoeding toe te kennen of een klasse te certificeren. De arbiter is gebonden aan het toepasselijke en geldende federale recht, evenals aan het recht van de volgende staat: Idaho. Elke partij betaalt haar eigen kosten en vergoedingen. Claims die arbitrage op grond van deze sectie vereisen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: contractclaims, onrechtmatige daadclaims, claims gebaseerd op federale en staatswetten, en claims gebaseerd op lokale wetten, verordeningen, statuten of voorschriften. Intellectuele-eigendomsclaims van het Bedrijf zijn niet onderworpen aan arbitrage en kunnen, bij wijze van uitzondering op dit subdeel, worden geprocedeerd. In overeenstemming met dit subdeel van deze Overeenkomst doen de partijen afstand van alle rechten die zij hebben op een juryrechtspraak met betrekking tot arbitrale claims.
d) OVERDRACHT: Deze Overeenkomst, of de rechten die hieronder worden verleend, mogen niet geheel of gedeeltelijk door u worden overgedragen, verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen. Mocht deze Overeenkomst, of de rechten die hieronder worden verleend, door het Bedrijf worden toegewezen, verkocht, verhuurd of anderszins overgedragen, dan zullen de rechten en aansprakelijkheden van het Bedrijf bindend zijn voor en gelden voor alle rechtverkrijgenden, beheerders, opvolgers en executeurs-testamentairen.
e) SCHEIDBAARHEID: Indien enig onderdeel of subonderdeel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank of een bevoegde arbiter, zullen de overige delen en subonderdelen voor zover mogelijk worden afgedwongen. In een dergelijke toestand blijft de rest van deze Overeenkomst volledig van kracht.
f) GEEN AFWIJZING: In het geval dat Wij er niet in slagen een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, zal dit geen verklaring van afstand vormen van enige toekomstige handhaving van die bepaling of van enige andere bepaling. Het afstand doen van enig onderdeel of subonderdeel van deze Overeenkomst houdt geen afstandsverklaring in van enig ander onderdeel of subonderdeel.
g) RUBRIEKINGEN UITSLUITEND VOOR HET GEMAK: De koppen van onderdelen en subonderdelen onder deze Overeenkomst zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en de organisatie. Koppen hebben geen invloed op de betekenis van enige bepaling van deze Overeenkomst.
h) GEEN AGENTSCHAP, PARTNERSCHAP OF JOINT VENTURE: Er is geen agentschap, partnerschap of joint venture tussen de Partijen tot stand gekomen als resultaat van deze Overeenkomst. Geen enkele Partij heeft de bevoegdheid de andere aan derden te binden.
i) OVERMACHT: Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming als gevolg van oorzaken die buiten de redelijke controle liggen, inclusief maar niet beperkt tot overmacht, daden van civiele autoriteiten, daden van militaire autoriteiten, rellen, embargo's, natuurrampen en natuurrampen, en andere handelingen die het gevolg kunnen zijn van onvoorziene omstandigheden.
j) ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE TOEGESTAAN: Elektronische communicatie is onder deze Overeenkomst toegestaan ​​voor beide Partijen, inclusief e-mail of fax. Voor vragen of opmerkingen kunt u ons een e-mail sturen op het volgende adres: customercare@finfun.com.